Regulamin i warunki korzystania z kursu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację, która opisuje w jaki sposób strona www.autostradadoplynnosci.pl korzysta z Państwa danych.

KLAUZULA
Firma Langoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Ogrodowa 19e/9, 55-040, NIP 896-16-01-325, będący właścicielem i administratorem strony www.autostradadoplynnosci.pl jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług, które Pan/Pani zamówił(a), tj. zakup dostępu do kursu, założenie konta, dostęp do materiałów edukacyjnych wymagający podania imienia, nazwiska, adresu email, loginu oraz hasła;
  • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi oraz dostępu do materiałów edukacyjnych znajdujących się na tej stronie;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@autostradadoplynnosci.pl;
  • dane osobowe będą przechowywane do momentu posiadania aktywnego konta na stronie www.autostradadoplynnosci.pl, które umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych;
  • Pana/Pani dane przekazane podczas zakupu dostępu do kursu na stronie www.autostradadoplynnosci.pl są chronione zgodnie z rozporządzeniem RODO;
  • Pana/Pani dane osobowe nie są i nie będą przekazywane ani udostępniane żadnym podmiotom;
  • Pana/Pani dane osobowe podane podczas zakupu dostępu do kursu chronione są przez serwis Przelewy24;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  • może Pan/Pani skontaktować się z firmą Langoteka Sp. z o.o.  w sprawie ochrony danych pod adresem: kontakt@autostradadoplynnosci.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zbieranie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
oraz z przepisami art.16-22 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.Dane osobowe Klientów gromadzone są w celu dokonania procesu sprzedaży online kursu "Autostrada do Płynności"
na stronie www.autostradadoplynnosci.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymagane do zakupu dostępu do kursu.
2.Administratorem danych osobowych jest firma Langoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Ogrodowa 19e/9, 55-040, NIP 896-16-01-325.
3.Klient ma prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
4.Dane osobowe gromadzone przez firma Langoteka Sp. z o.o. nie są udostępniane osobom nieupoważnionym, przetwarzane w sposób naruszający
ustawę czy przekazywane innym podmiotom.
5.Klient może zmienić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.autostradadoplynnosci.pl
6.Dane osobowe Klientów zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych.
7.Strona www.autostradadoplynnosci.pl używa plików Cookie, które zapisują dane na komputerze, tablecie, smartfonie preferencje Użytkownika, logowanie do serwisu czy zakupione kursy.
8.Administratorem płatności jest serwis Przelewy24.

 

REGULAMIN
Regulamin korzystania z Kursu Online 'Kod Poligloty - Autostrada do Płynności'

I DEFINICJE
1. Konsument - Kursant, który zakupił dostęp do Kursu.
2. Kursant - osoba fizyczna, która zakupiła dostęp do kursu i z niego korzysta.
3. Usługodawca - firma Langoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Ogrodowa 19e/9, 55-040, NIP 896-16-01-325, email: kontakt@autostradadoplynnosci.pl; będący jednocześnie właścicielem serwisu 'Autostrada do Płynności' oraz twórca Kursu.
4. Kurs - Kurs Online 'Autostrada do Płynności' stworzony oraz dostarczony Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, dostępnej online za pośrednictwem serwisu, pokazujący jak nauczyć się języka obcego (europejskiego), dostępny online dla Kursanta przez czas określony w Umowie.
5. Dostęp do kursu - nabycie przez Kursanta dostępu online do Kursu na czas wskazany w Umowie.
6. Konto Kursanta - funkcja serwisu, dzięki której Kursant może korzystać z funkcji dostępnych w Kursie i posiadać dostęp online do treści cyfrowych, po zalogowaniu się przy pomocy unikalnej nazwy oraz hasła, którego nie może przekazywać osobom trzecim.
7. Regulamin - niniejszy regulamin.
8. Serwis - strona www.autostradadoplynnosci.pl poprzez którą Kursant może uzyskać dostęp do Kursu.
9. Umowa - umowa o dostarczenie czynności cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu online, zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.

II KURS
1. Kurs jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i podlega ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
2. Kurs obejmuje dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej dostępnej online.
3. Kurs nie podlega zwrotom

III DOSTĘP DO KURSU
1. Aby uzyskać dostęp do Kursu i z niego korzystać wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki cookies oraz java.
2. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Kursu.
W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Kursu i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o Dostęp do Kursu na bezterminowy dostęp. Dostęp jest możliwy z 3 urządzeń: komputer, telefon oraz tablet.
Bezpośrednio po opłaceniu Kursu przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu.
Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Kursu a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Kursem.
4. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu przez Usługodawcę Kursantowi.
Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 4 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
5. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Kursu w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu na rzecz osób trzecich.
6. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

IV KOSZT I PŁATNOŚĆ ZA KURS
1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kursanta.
3. Cena za Dostęp do Kursu wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Kursu przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.
4. Za dostęp do Kursu Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:
a) za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24
5. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Kursu powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Ze względu na specyfikę kursu nie można odstąpić od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozdział 4: Prawo odstąpienia od umowy, Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Kursant może w każdej chwili skasować swoje konto na stronie www.autostradadoplynnosci.pl na stronie ustawień swojego konta, lub powiadamiając o tym mailem. Firma Langoteka Sp. z o.o. nie zwraca w tym przypadku żadnych należności, ani opłat wniesionych wcześniej przez Kursanta.

VI REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Kursu należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@autostradadoplynnosci.pl
2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Kursem jest Usługodawca.
2. Kursant nabywając dostęp do Kursu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
3. Kursant ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
4. Podane przez Kursanta dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym punkcie, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń Kursant postanowi inaczej lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w §5 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
3. Firma Langoteka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do drobnych błędów językowych i pisarskich w zawartości materiałów, nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji w nich zawartych oraz nie gwarantuje efektywności materiałów.
4. Firma Langoteka Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w szczególności materialne, spowodowane używaniem lub niemożnością używania oprogramowania komputerowego związanego z materiałami na stronie www.autostradadoplynnosci.pl.
5. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
6. Strona www.autostradadoplnnosci.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą między innymi identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.
7. Firma Langoteka Sp. z o.o. nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego dostępu do materiałów. Przerwy w takim dostępie mogą nastąpić na przykład na skutek zdarzeń niezależnych, awarii technicznych itp.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym.